S účinnosťou od 01.01.2014 sa Dopravný úrad zriadený zákonom č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov stal právnym nástupcom Leteckého úradu Slovenskej republiky, Štátnej plavebnej správy a Úradu pre reguláciu železničnej dopravy.


Stránka Dopravného úradu: www.nsat.sk

Sídlo: Letisko M. R. Štefánika, 823 05 BRATISLAVA